Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Your SkINSIDE

1. Algemeen

 1. In deze voorwaarden wordt onder ‘Orthomoleculaire Huidtherapeut’ verstaan Zorg voor Uw Huid huid- en oedeemtherapiepraktijk met alle neven vestigingen zoals aangegeven op de website en de correspondentie. De huidtherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en werkzaam conform de vigerende beroepscode van de NVH. Ook staat de huidtherapeut geregistreerd in het Nederlandse Kwaliteitsregister Paramedici (KP).
 2. In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ verstaan degene die de huidtherapeut opdracht geeft tot behandeling.
 3. In deze overeenkomst wordt onder ‘cliënt’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
 4. Deze voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen cliënt en de huidtherapeut.
 5. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval van de huidtherapeut voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
 6. Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de huidtherapeut en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing.
 7. De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. Overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de huidtherapeut en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de huidtherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.
 2. De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3. Toestemming

 1. De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan de huidtherapeut.
 2. De huidtherapeut kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
 3. De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de huidtherapeut om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huidtherapeut.
 4. In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de huidtherapeut geen behandeling (meer) verrichten.
 5. Bij een minderjarige (jonger dan 18 jaar) dient de ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger toestemming te verlenen voor aanvang van de eerste behandeling.

4. Informatie

 1. De cliënt dient de huidtherapeut op de hoogte te houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5. Tarieven en zorgverzekering

 1. Tijdens het intakegesprek wordt een prijsafspraak gemaakt voor de behandeling. Hierin wordt het te behandelen gebied en de tijdsduur meegenomen.
 2. Your SkINSIDE biedt u het intakegesprek gratis aan.
 3. De gemaakte prijsafspraak is per behandeling.
 4. De huidtherapeut behoudt zich het recht voor om af te wijken van de gemaakte prijsafspraak indien de tijdsduur of het te behandelen gebied wordt gewijzigd. Dit wordt dan voorafgaand aan de behandeling besproken met de cliënt.
 5. Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.
 6. De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

6. Betaling

 1. De cliënt ontvangt direct na de behandeling de factuur en dient deze tegelijkertijd contant of per pinbetaling te voldoen.
 2. Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
 3. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor indienen en afhandeling van facturen bij zorgverzekeraars. Huidtherapie is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in rechten m.b.t. vergoedingen en polisvoorwaarden. Bij vragen dient de patiënt contact op te nemen met de zorgverzekeraar.
 4. In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en /of volledig betaalt, is deze in verzuim. De huidtherapeut is dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan, wettelijke rente en administratiekosten in rekening te brengen. De huidtherapeut is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.
 5. Bij betalingsachterstand is de huidtherapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
 6. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de huidtherapeut indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de huidtherapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
 7. De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigd of de huidtherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7. Annulering

 1. In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk 24 uur tevoren bij de huidtherapeut af te zeggen.
 2. Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan brengt de huidtherapeut het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening.
 3. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel schriftelijk worden geannuleerd. De annulering wordt door de huidtherapeut geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of schriftelijk is ontvangen.

8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van YourSkINSIDE, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Your SkINSIDE beperkt tot het bedrag van de factuur.
 3. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
 4. Your SkINSIDE is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledige en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de cliënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.
 5. Your SkINSIDE kan niet voorspellen hoeveel behandelingen iemand exact nodig heeft en kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. Your SkINSIDE kan alleen het gemiddeld aantal behandelingen aangeven.
 6. Indien een (laser)behandeling niet aanslaat of als de aandoening (zoals overbeharing en couperose) na verloop van tijd weer terug keert, dan is Your SkINSIDE daar niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk. Your SkINSIDE biedt geen garantie op een behandeling.

9. Klachten

 1. In het geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling van de huidtherapeut, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk schriftelijk aan de huidtherapeut. De huidtherapeut en cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
 2. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt, kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH (Nederlandse vereniging van Huidtherapie): de Patiënten Advies Commissie (PAC). Deze commissie zal bemiddelen tussen de huidtherapeut en de cliënt. https://www.huidtherapie.nl/dehuidtherapeut/u-heeft-een-klacht/
 3. Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijns (www.paramedisch.org).

10. Nietigheid

 1. In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11. Toepasselijk recht

 1. Op de tussen de huidtherapeut en de cliënt gesloten overeenkomst, en op de eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Wijziging

 1. De huidtherapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 2. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.